مقدمه

باویتک بهترین و روشن ترین قلمرو دیجیتال را در رمزگشایی داده ها برای کشف داستان ها و درک نیاز مشتری به ارمغان می آورد. باویتک با هدف ارزش آفرینی، توسعه و تغییر در تیمی جوان، با انگیزه و خلاق رشد خود را شروع و به سمت اهداف والاتر خود در حرکت خواهد بود. شعار باوی تک: "برای آرزوهایت سقف در نظر نگیر."


مهدی
CEO & Co-Founder
محمد رضا
COO & Co-Founder
رضا
Full-Stack Developer & Co-Founder